about us

OM OSS
Bookman Promotion är en leverantör av profilprodukter inom cykel, visibility, sport, mobil- och resetillbehör. Företaget är baserat i Stockholm men har kunder i hela Europa. Hos oss hittar du välrenommerade varumärken med prisbelönta och innovativa produkter.

Vi eftersträvar att alltid leverera produkter av hög kvalitet som uppfyller europeiska miljö- och säkerhetskrav. Med oss som leverantör kan du vara säker på produkterna uppfyller de lagar, bestämmelser och standarder som finns.

Nedan kan du läsa mer om vårt miljö- och säkerhetsarbete.

 

MILJÖ
Vi strävar efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför ska vi inom vår verksamhet sprida kunskap till våra kunder och slutanvändare om miljöpåverkan och återvinning av våra produkter  och minimera miljöpåverkan genom att i möjligaste mån välja bästa transportsätt vid transporter.

 

REACH
Bookman Promotion följer Europeisk kemikalielagstiftning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restrictions of Chemicals). Kärnan i REACH är att förbättra skyddet för människors hälsa och miljö som kan förorsakas av farliga ämnen som tillverkas eller importeras in i EU.

Alla professionella aktörer som tillverkar, importerar eller distribuerar varor måste informera sina kunder om förekomsten av särskilt farliga ämnen (SVHC) i artiklarna de säljer. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen. Om en vara innehåller ett ämne på kandidatförteckningen över en viss halt ska företaget anmäla ämnet till Echa.

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i varor. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Vi säkerställer att produkterna du handlar från oss är kompatibla med REACH.

–      Begränsade eller förbjudna ämnen (bilaga XVII i Reach-förordningen) används inte i produkter vi levererar.
–      Ämnen på kandidatlistan (SVHC) som återfinns i levererade produkter överstiger inte de fastslagna halterna och följer därför Europeisk kemikalielagstiftning.

Mer information om REACH hittar du hos Kemikalieinspektionen.

 

RoHS
RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Alla elektriska eller elektroniska varor som levereras till våra kunder tillverkas i enlighet med RoHS-direktivet.

 

WEEE-direktivet
Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). De nuvarande reglerna gäller i de olika EU-länderna sedan den 14 februari 2014. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet för WEEE-direktivet.

Bookman Promotion tar sitt producentansvar kollektivt i samarbete med El-kretsen som tillhandahåller ett av världens effektivaste återvinningssystem.

 

CE
CE-märkningen visar att din produkt uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. EU-kraven finns i direktiv för olika produkter eller produktsektor, t.ex. leksaker, elektrisk utrustning, maskiner och personlig skyddsutrustning. Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning ha CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket fungerar som en garanti för att visa att du som tillverkare uppfyllt samtliga krav i RoHS.

Produkterna i vårt sortiment som kategoriseras som elektrisk utrustning eller personlig skyddsutrustning (reflexer) uppfyller de kraven för CE-märkning (RoHS för elektrisk utrustning och EN13356 för reflexer).

 

Mer information hittar du här:

http://www.kemi.se/

http://echa.europa.eu/

http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_sv.htm

 

TRANSPORTER
Genom att när det är möjligt använda oss utav klimatneutrala transporttjänster kompenserar vi våra koldioxidutsläpp genom köp av utsläppsrättigheter. Dessa utsläppsrättigheter genereras av projekt som skyddar klimatet och reducerar utsläppen av koldioxid i atmosfären, exempelvis utbyggnad av vindkraft i Nicaragua eller återplantering av träd i Uganda.